Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LØSERUP STRAND
Vedtaget på generalforsamlingen 27. juni 2015

Vedtægter_2015

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Grundejerforeningen Løserup Strand og har sit hjemsted i Holbæk Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

 • at varetage grundejernes fælles interesser og herunder være medlemmernes repræsentant overfor offentlige myndigheder i fælles anliggender.
 • at varetage medlemmernes fælles interesser overfor Kisserup Vandværk.
 • at foranledige at private fællesveje og fællesarealer vedligeholdes.
 • at medvirke til at bevare området som et sommerhusområde af høj standard.

 § 3. Medlemmer og medlemskab
Ret, til at være medlem har enhver grundejer i sommerhusområdet Løserup Strand beliggende syd for Sokhøjvej.

Alle medlemmer er pligtige til at meddele formanden adresseændring samt ejerskifte, umiddelbart efter det er kommet til grundejerens kundskab.

Udmeldelse af foreningen er kun gyldig, hvis denne sendes skriftligt til formanden med 3 måneders varsel til en 1. januar, og medfører intet krav på foreningens formue. Ved ejerskifte overgår medlemskabet til den nye ejer.

Forholdsmæssig andel af afholdte udgifter af foreningen for private fællesveje, fællesarealer fælles faciliteter mm. samt administrationsomkostninger hertil, vil forsat blive opkrævet hos ikke medlemmer efter udmeldelse af foreningen.

Hvor der ved deklaration er krav om medlemskab af grundejerforeningen kan udmeldelse af foreningen ikke finde sted.

§ 4. Kontingent
Til foreningens formål og administration betales et årligt kontingent pr. parcel (matrikel), hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen.

Det årlige kontingent forfalder pr. 15.juni. Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder fra forfaldsdato, kan beløbet overgå til inkasso.

Bestyrelsen er kontingentfri, bortset fra eventuelt ekstra vejbidrag og lignende.

Bestyrelsen har ret til at få godtgjort rimelige udgifter i forbindelse med hvervets udførelse f.eks. kørselsudgifter og kontorudgifter. Kørselsudgifter godtgøres iht. statens takster og regler. Til formand og kasserer udbetales et eventuelt bestyrelseshonorar, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygninger samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner mm. belaster vejen(e) så der opstår skader, er grundejeren forpligtiget til at genetablere vejen(e) så den/de opstår i samme stand som forud for skadernes opstående.

§ 5. Bestyrelsen
På den årlige generalforsamling foretages valg til bestyrelsen som består af 5 medlemmer samt valg af 1 suppleant. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Suppleant vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med ny formand gældende til næste ordinære generalforsamling.

Foreningen repræsenteres af den samlede bestyrelse, og tegnes normalt af formanden i forening med kassereren. I formandens forfald af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene. Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

Sekretæren skal tage referat af alle bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet tilsendes alle medlemmer af bestyrelsen. Eventuelle bemærkninger til referatet anføres i det næstfølgende referat. Formanden er pligtig til at opbevare og arkivere alle referater.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin dagsorden.

Foreningens korrespondance føres normalt af formanden, dog kan bestyrelsen af sin midte fordele opgaver og talsmænd/udvalg, som udfører foreningers korrespondance.

§ 6. Økonomi
Bestyrelsen råder over foreningens økonomi i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Foreningen hæfter kun ved egen formue.

Råderet over foreningens midler har formanden, og i dennes fravær næstformanden og kassereren i forening. Kassereren bemyndiges til at foretage ind- og udbetalinger i forbindelse med den daglige forretningsgang.

Der aflægges ”foreningsregnskab” for foreningens indtægter og udgifter.

Kassereren modtager alle indbetalinger og alle udgifter samt fører foreningens bøger, herunder kassebog. Kassereren udarbejder regnskabet og afleverer dette til revisoren.

Til dækning af løbende udgifter må kassereren højst have et af bestyrelsen fastsat kontantbeløb i sin varetægt. Øvrige midler skal indsættes i anerkendt pengeinstitut.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal afsluttes og tilstilles revisoren så betids, at revideret regnskab kan udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7. Revisor
Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant med funktionsperiode 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Revisoren afleverer det reviderede årsregnskab til formanden senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan forandre eller give vedtægter.

Enhver generalforsamling, der er indkaldt med 21 dages (3 uger) skriftlig varsel til medlemmerne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. (Jf. dog § 11).

For at have stemmeret på generalforsamlingen er det en betingelse at være ajour med kontingentbetalingen for det forudgående regnskabsår.

Et hvert medlem har 1 stemme pr. betalt kontingent pr. parcel. – Anden myndig person fra husstanden kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

Ved forfald kan stemme afgives af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt, dog må intet medlem repræsentere mere end 2 andre medlemmer.

Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal (jf. dog § 11.).

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal den på forlangende foregå skriftligt.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april, maj eller juni måned med følgende dagsorden:

 1. Eventuelle fuldmagter fremlægges.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent og 2 stemmetællere.
 4. Beretning om foreningens virksomhed.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Fastsættelse af formandens og kassererens honorar.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter herfor.
 11. Eventuelt.

Samtlige forslag der ønskes til behandling skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. marts. Forslag udsendes til medlemmernes orientering sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9. Ordensregler
Generalforsamlingen kan vedtage ordensregler, f.eks. hvornår motoriserede redskaber og værktøj må benyttes. Disse ordensregler er medlemmer af foreningen pligtige til at følge.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender forlangende herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Forslagsstillerne skal give møde på generalforsamlingen og kun forslag, der er opført på dagsordenen kan behandles. Samme regler om indkaldelse, afstemning m.m. som ved ordinær generalforsamling, dog skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 45 dage efter at bestyrelsen har modtaget opfordringen.

§ 11. Ændring af vedtægterne
Forslag til vedtægtsændringer skal være bekendtgjort i forvejen og være optaget på dagsordenen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 ad de afgivne stemmer derfor.

§ 12. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med en anden forening, når det vedtages på en generalforsamling, der repræsenterer halvdelen af foreningens medlemstal og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er dette ikke tilfældet indkaldes til en ny generalforsamling som afgør sagen ved almindelig stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

Ved almindelig stemmeflerhed tages bestemmelse om eventuelle midlers anvendelse.

§ 13. Kisserup Vandværk
Til at varetage grundejernes interesser på generalforsamlingerne i Kisserup Vandværk jf. Kisserup Vandværks vedtægter samt Normalregulativet for Kisserup Vandværk vedtaget af Holbæk Kommune, udpeger bestyrelsen af sin midte 2 repræsentanter.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. juni 2015.

ORDENSREGLER
Vedtaget på generalforsamlingen 10. juni 2007

 § 1.
Brug af motoriserede maskiner og værktøj i perioden 1. maj til 30. september skal begrænses til kun at finde sted indenfor følgende tidsrum:
Mandag til fredag kl. 9.00 til 19.00
Lørdag kl. 9.00 til 17.00
Søn- og helligdage kl. 10.00 til 13.00

§ 2.
Alle grundejere er forpligtiget til at holde stier og græsrabatter, som er beliggende op til deres ejendom. Endvidere skal hegn, som støder op til offentlige arealer – som stier og vejarealer – beskæres, således at bevoksningen holdes indenfor egen matrikel.